دعوت از شهروندان متعهد

حضور فعال ناظران مردمی باعث شد دست اندرکاران برگزاری انتخابات سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴، دامنه بروز این گونه دخالت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را بسیار محدود کنند و درنتیجه، شاهد برگزاری انتخابات‌هایی به‌نسبت سالم‌تر باشیم.

در دهه‌های اخیر، انقلاب ارتباطاتی و افزایش سرعت انتقال اطلاعات برای شهروندان عادی امکان مناسبی فراهم کرده تا به‌طور فعال در امر نظارت بر انتخابات مشارکت ورزند. اینک، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و متنوع، هر شهروند می تواند به انتقال تجربیات و مشاهدات خود در فرایندهای انتخاباتی اقدام کند.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران را شاید بتوان سرآغاز حضور گسترده فعال شهروندان در این زمینه به شمار آورد. راهبردهای انتخاباتی میرحسین موسوی با شعارهای «هر شهروند یک رسانه» و «هر شهروند یک ستاد»، گامی بس مهم در این راه بود. همه ناظران و شرکت کنندگان آن دوره انتخاباتی، شاهد نتایج چشمگیر اتحاذ این راهبرد در سه مرحله اصلی انتخابات (پبشارأی‌گیری، رأی‌گیری و پسارأی ‌گیری) بودند و بخشی از تلاش برای پیگیری تقلب‌ها و تخلف‌های گسترده و سازماندهی‌شده در انتخابات سال ۱۳۸۸ براساس دستاوردهای تحقق این راهبردها بود.
حضور فعال ناظران مردمی باعث شد دست اندرکاران برگزاری انتخابات سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴، دامنه بروز این گونه دخالت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را بسیار محدود کنند و درنتیجه، شاهد برگزاری انتخابات‌هایی به‌نسبت سالم‌تر باشیم.

ازهمین‌رو و در همان راستا، از شهروندان درخواست می‌کنیم مشاهدات خود در این زمینه در انتخابات‌های ملی (مانند مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری)، محلی (مانند شوراهای شهر و روستا) و صنفی (مانند اتحادیه های صنفی و نظام مهندسی یا نظام پزشکی) همراه با ارائه مستندات خود برای «حق الناس» ارسال نمایند تا پس از احراز سندیت آن منتشر شود.

برچسب‌ها: ، ، ، ،