برنامه کامل دولت امید به قلم میرحسین موسوی

برنامه میرحسین موسوی در دولت امید

از دیدگاه برنامه اقتصادی میرحسین موسوی، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و بازتعریف دولت است.اصول دوم ارتقای جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم‌گیری و اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است.

 دریافت کتاب: dolat-omid

از دیدگاه برنامه اقتصادی میرحسین موسوی، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و بازتعریف دولت است.اصول دوم ارتقای جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم‌گیری و اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. برنامه‌های هفت‌گانه موسوی که منبعث از اصول پیش گفته است به شرح زیر است:

1- برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
2- طرح تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور
3- برنامه بهبود فضای کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونیک به منزله ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارایی
5- برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
6- برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی
7- برنامه مقابله با تورم و…

در مقدمه این کتاب به قلم میرحسین موسوی می‌خوانیم:

انتخابات ریاست جمهوري موقعیتی مهم براي سنجش میزان نهادینه شدن مردم سالاري در ایران اسلامی است. مردم به برکت فضاي برآمده از انتخابات فرصت آن را می یابند تا کارنامه عالی ترین مقام اجرایی کشور را مورد ارزیابی نقادان ه قرار دهند و بر مبناي آن و نیز برنامه هایی که وي و دیگر نامزدهاي تصدي این مسئولیت ارائه می کنند، نامزد اصلح را انتخاب نمایند. چنین فضایی بستري مناسب فراهم می آورد تا کلیه داوطلبان، از صاحب نظران و نخبگان کشور براي بررسی
وضعیت موجود و روندهاي آتی و نیز طراحی برنام ههاي مناسب براي بهبود سطح توسعه یافتگی کشور مدد بگیرند. شکل گیري این هسته هاي فکري و گفت و گوي بین متخصصان حوزه هاي مختلف که با ورود به فضاي تبلیغاتی و کشیده شدن این مباحث به سطح رسان هها، جدي تر می شود، صر فنظر از نتیجه انتخابات، به ارتقاي دانش کاربردي به منظور شناخت اهم مسائل کشور و را ههاي حل و فصل آنها کمک شایانی می کند.
اینجانب نیز از زمانی که براي حضور در صحنه انتخابات مصمم شدم، دست یاري به سوي اساتید،
صاحب نظران و کارشناسان حوزه هاي مختلف مسائل اجتماعی دراز نمودم تا از نقطه نظرات آنان براي طی چنین فرآیندي استفاده نمایم. خوشبختانه این دعوت با پاسخ مثبت جمع کثیري ( 236 نفر) از نخبگان کشور مواجه شد که در قالب 17 کمیته تخصصی توسط کمیته برنامه ریزي ستاد انتخاباتی اینجانب سازماندهی شدند تا در دو گام متوالی، ابتدا به شناخت وضع موجود و طراحی راهبردها و سیاست ها در حوزه هاي مختلف مسائل کشور بپردازند، سپس بر مبناي آن، برنامه اي عملیاتی تدوین کنند. با پایان یافتن گام نخست، این فرصت نیز فراهم آمد تا نتایج کار کمیته هاي تخصصی براي گروه وسیعی از اساتید دانشگاه ارسال و از نظرات اصلاحی و پیشنهادي آنان بهره گیري شود.
مجموعه حاضر حاصل این تلاش گسترده براي استفاده از خرد جمعی به منظور تدوین برنام هاي است که بخش عمده آن پیش از این از طریق جراید و دیگر رسان هها به آگاهی عموم رسیده است و امروز بدین صورت به محضر هموطنانمان عرضه م ی گردد. برنامه اي که به پشتوانه انبوهی از سرمایه انسانی کشور که در تهیه آن مشارکت داشت هاند مرا به این باور رسانده که م یتواند آینده بهتري را براي خانواد ههاي ایرانی رقم زند.
امیدوارم با نقطه نظرات آحاد جامعه در خصوص نکات مندرج در این برنامه و نیز اید ههاي مقیدي که به برکت چنین فضایی از دیگر نامزدهاي انتخاباتی دریافت می نمایم بتوانم آن را اصلاح و تکمیل کنم و در صورت انتخاب شدن از جانب اکثریت مردم عزیز ایران آن را مبناي عمل قرار دهم.
میرحسین موسوي

برچسب‌ها: ، ، ،