مشارکت سیاسی

مبادی دمکراسی را مشارکت سیاسی مردم شکل می دهد. امروزه یکی از معیارهای تقسیم بندی نظام های سیاسی کمیت و کیفیت مشارکت آحاد جامعه در فرآیند کسب قدرت و تصمیم سازی است.

عنوان: مشارکت سیاسی

Political Participation

نویسنده: لستر میلبرث و لیل گوئل

مترجم: سید رحیم ابوالحسنی

ناشر: میزان

نوبت چاپ: اول

محل نشر: تهران

سال نشر: 1386

چکیده:

مبادی دمکراسی را مشارکت سیاسی مردم شکل می دهد. بطور کلی امروزه یکی از معیارهای تقسیم بندی نظام های سیاسی کمیت و کیفیت مشارکت آحاد جامعه در فرآیند کسب قدرت و تصمیم سازی است. اهمیت این موضوع سبب جلب توجه محققان گردیده و مطالعات و پژوهش های وسیعی در خصوص رفتار شناسی سیاسی رای دهندگان در جامعه شکل گرفته است. حاصل این مطالعات در برنامه ریزی و استراتژی و محتوی تبلیغات سیاسی اثر می گذارد، چنانچه امروزه یکی از حوزه های وسیع و فعال مطالعه در جامعه شناسی سیاسی را جامعه شناسی مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی شکل می دهد.

در این کتاب متغیرهای متعددی در حوزه های اجتماعی و فردی مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیر آنها بر رفتار سیاسی مورد آزمون قرار می گیرد.

فصول این کتاب عبارتند از:

فصل اول: مفهوم پردازی مشارکت سیاسی(تصمیم گیری درباره مشارکت، نقش حکمرانی، رای دهی، فعالان انتخاباتی و حزبی و…)

فصل دوم: مشارکت سیاسی به مثابه کارویژه محرک ها

فصل سوم: مشارکت سیاسی محصول عوامل شخصیتی(تعلق روانشناختی، تعهد مدنی، هویت حزبی، هویت گروهی، احساس تاثیرگذاری و…)

فصل چهارم: مشارکت سیاسی به مثابه برآیند پایگاه اجتماعی

فصل پنجم: مشارکت سیاسی در اثر متغیرهای محیطی

فصل ششم: مشارکت سیاسی و دمکراسی قانونی

برچسب‌ها: ،