درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی

دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی شود؛ رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان ، رواداری، تکثر و تحزب را نه می شناسند و نه باور دارند چه حاصلی جز بی ثباتی های پی در پی سیاسی و اقتصادی دارد؟ در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است و نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است و نه فقط یک ساختار.

عنوان: درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی(تحلیل اقتصادی نهادهای سیاسی)

Understanding Democracy: An Introduction to Public Choice

نویسنده: جیمز پاتریک گانینگ

مترجم: دکتر محسن رنانی- دکتر محمد خضری

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نوبت چاپ: اول

محل نشر: تهران

سال نشر: 1385

 

چکیده

دموکراسی طراحی یک روش بازی است، که اندازه منافع و هزینه های آن به توان بازیگران و عادت و خلق و خوی آنان، تماشاگران و رفتار آنان، داور و نحوه مدیریت او و در نهایت زمین، امکانات مادی و تجهیزات اقتصادی بازی بستگی دارد. تجربه نشان داده دموکراسی در بین روش های موجود و در دسترس بشر برای ساماندهی جوامع کم هزینه ترین راه حل است و نه الزاماً بهترین راه حل. همچنین تجربه نشان داده دموکراسی در جوامع مختلف عملکردها و هزینه های مختلف داشته است.

دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی شود؛ رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان ، رواداری، تکثر و تحزب را نه می شناسند و نه باور دارند چه حاصلی جز بی ثباتی های پی در پی سیاسی و اقتصادی دارد؟ در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است و نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است و نه فقط یک ساختار.

نظریه انتخاب عمومی، مطالعه اقتصادی سیاست است که نحوه اتخاذ تصمیم های جمعی را در نظام های دموکراسی تحلیل می کند، کارآمدی و ناکارآمدی آن را نمایش می دهد. این کتاب اگرچه نقاط ضعف دموکراسی را می نمایاند ، اما به خوبی نشان می دهد که بدیل های دموکراسی – یعنی دیکتاتوری، استبداد و اقتدارگرایی- ناکارآیی به مراتب بیشتری دارند.

موضوعاتی که این کتاب به آنها می پردازد عبارتند از:

 •  حوزه انتخاب عمومی
 • بازار یا دولت
 • نظام مالکیت، کالاهای عمومی و شکست بازار
 • سیاستمداران و قانون اساسی
 • حفاظت از قانون اساسی در برابر هزینه های بیرونی تصمیم
 •  روش های انتخاب قانونگذاران
 • رای گیری و انتخابات
 • ناکارآمدی قاعده اکثریت
 • مبادله رای و کارآیی
 • قانونگذاران و قانونگذاری
 • احزاب سیاسی و گروه های فشار
 • دموکراسی و بوروکراسی
 •  رانت جویی

و…..

برچسب‌ها: ، ، ،