حکومت انتخابی

مجلس قانونگذاری که مهمترین رکن دمکراسی در هر کشور است هنگامی اصالت دارد که در آن هم اکثریت و هم اقلیت نمایندگان خود را داشته باشند. یک اقلیت فرهیخته همین قدر که فرصت ابراز نظرات خود را داشته باشد، بهترین عامل فراکشیدن سطح معنوی نمایندگان اکثریت و برترین وسیله تعدیل تندروی ها و تخفیف هیجانات سیاسی خواهد بود.

عنوان: حکومت انتخابی

Consideration on Representative Government

نویسنده: جان استوارت میل

مترجم: علی رامین

ناشر: نی

نوبت چاپ: اول

محل نشر: تهران

سال نشر: 1386

 

چکیده

حکومت انتخابی مفصل ترین رساله جان استوارت میل در فلسفه سیاسی است. میل در این کتاب مخاطرات نهفته در راه دمکراسی را از نظر می گذراند و مسائل رویاروی نهادهای دمکراتیک را در معرض اعتنایی بایسته قرار می دهد. او حکومت انتخابی یا در حقیقت دمکراسی غیرمستقیم را برترین نوع حکومت می شمارد. در تشریح نوع حکومت مطلوب خویش با لاک هم داستان می شود که تحقق دمکراسی جز از راه نافذ بودن رای اکثریت امکان پذیر نیست، ولی به تاکید می گوید که رای اکثریت شرط لازم است و نه کافی. مجلس قانونگذاری که مهمترین رکن دمکراسی در هر کشور است هنگامی اصالت دارد که در آن هم اکثریت و هم اقلیت نمایندگان خود را داشته باشند. یک اقلیت فرهیخته همین قدر که فرصت ابراز نظرات خود را داشته باشد، بهترین عامل فراکشیدن سطح معنوی نمایندگان اکثریت و برترین وسیله تعدیل تندروی ها و تخفیف هیجانات سیاسی خواهد بود.

بخشی از موضوعاتی که این کتاب به آنها می پردازد عبارتند از:

 • حد انتخابی نوع حکومت
 • معیار حکومت مطلوب
 • وظایف راستین نهادهای انتخابی
 • دمکراسی حقیقی و کاذب
 • گسترش حق رای
 • آیا انتخابات باید دو مرحله ای باشد؟
 • در شیوه رای دادن
 • آیا نمایندگان مجلس مکلفند به وعده های خود عمل کنند؟
 • قوه مجریه در حکومت انتخابی
 • واحدهای انتخابی منطقه ای
 • ملیت در پیوند با حکومت انتخابی
 • حکومت های انتخابی فدرال

برچسب‌ها: ، ، ، ،