انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین المللی

جامعه بین المللی برای تامین صلح و امنیت جهانی و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر آن شده تا برای تجلی اراده ی آزاد و واقعی مردم بیش از پیش اهتمام ورزد. بدین لحاظ سازمان ملل متحد با بذل توجه به حقوق بشر و آزادی های اساسی در سند تاسیس خود(مقدمه، بند3 ماده یک و مواد 55 و56 منشور ملل متحد)، هنجارآفرینی و ایجاد ساز و کارهای ضروری جهت تحقق عینی ارزش های انسانی چون دموکراسی را مورد توجه قرار داده است.

عنوان: انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین المللی

Free and Fair Elections: International Law and Practice

نویسنده: گای اس. گودوین گیل

مترجم: سیدجمال سیفی و سیدقاسم زمانی

ناشر: شهردانش

نوبت چاپ: دوم

محل نشر: تهران

سال نشر: 1386

 

چکیده:

انتخابات شرط لازم برای ایجاد دموکراسی های بادوام است اما شرط کافی نیست. دموکراسی واقعی مستلزم ایجاد و تقویت مبانی جامعه دموکراتیک مثل ساختارهای اداری، قوانین انتخاباتی، مدیریت انتخابات، و رشد مفهوم شهروندی و حقوق و مسئولیت های وابسته به آن است.

جامعه بین المللی برای تامین صلح و امنیت جهانی و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر آن شده تا برای تجلی اراده ی آزاد و واقعی مردم بیش از پیش اهتمام ورزد. بدین لحاظ سازمان ملل متحد با بذل توجه به حقوق بشر و آزادی های اساسی  در سند تاسیس خود(مقدمه، بند3 ماده یک و مواد 55 و56 منشور ملل متحد)، هنجارآفرینی و ایجاد ساز و کارهای ضروری جهت تحقق عینی ارزش های انسانی چون دموکراسی را مورد توجه قرار داده است. در کنار پذیرش دموکراسی به عنوان ارزشی جهانی، امروزه این اصل به عنوان یک تعهد بین المللی برای دولت ها زمینه برگزاری انتخابات به عنوان بستر تجلی اراده آزاد و واقعی مردم را بیش از پیش فراهم ساخته است.

با این عطف توجهات اتحادیه بین المجالس 26 مارس 1994 با صدور اعلامیه ای در مورد«معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه» به اتفاق آراء اهمیت انتخابات واقعی در تحقق دموکراسی را بیش از پیش گوشزد می کند.

کتاب حاضر در واقع مطالعه ای است که اتحادیه با هدایت پروفسور گودوین گایل و 14 نفر از صاحب نظران و استادان دیگر کشورها در زمینه استانداردهای انتخاب آزاد و منصفانه به انجام رسانده اند. همین کتاب بعدها مبنای صدور اعلامیه «معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه» گردیده است، از این رو اهمیتی مضاعف دارد.

در این کتاب می خوانید:

  • اعلامیه راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه
  • انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین المللی
  • پیش زمینه حقوقی بین المللی
  • عناصر متشکله انتخابات آزاد و منصفانه
  • معیارهای بین المللی

و….

برچسب‌ها: ، ، ، ، ،