اکثریت چگونه حکومت می کند؟

اهمیت انتخابات در جوامع معاصر موجب شده تا علم و دانشِ مستقلی در این حوزه شکل گیرد. این دانش البته از خصلت بین رشته ای برخوردار است. حقوقدانان به قوانین انتخاباتی، نظام انتخاباتی و ابعاد حقوقی آن می پردازند. رفتار سیاسی در انتخابات مورد توجه محققان علم سیاست و رفتارشناسی اجتماعی است. جامعه شناسان می کوشند رفتار انتخاباتی را با متغیرهای اجتماعی چون طبقات اجتماعی، شکاف های اجتماعی و… توضیح دهند و برخی به تاثیر عناصری چون تاریخ و جغرافیا بر رفتار رای دهندگان توجه کرده اند.

عنوان: اکثریت چگونه حکومت می کند؟

نویسنده: حجت الله ایوبی

ناشر: سروش

نوبت چاپ: دوم

محل نشر: تهران

سال نشر: 1382

 

چکیده:

با عمومیت یافتن حق رای به همگان، انتخابات به عنوان یکی از مهمترین جلوه های زندگی سیاسی در عصر حاضر شناخته شده است. اهمیت انتخابات در جوامع معاصر موجب شده تا علم و دانشِ مستقلی در این حوزه شکل گیرد. این دانش البته از خصلت بین رشته ای برخوردار است. حقوقدانان به قوانین انتخاباتی، نظام انتخاباتی و ابعاد حقوقی آن می پردازند. رفتار سیاسی در انتخابات مورد توجه محققان علم سیاست و رفتارشناسی اجتماعی است. جامعه شناسان می کوشند رفتار انتخاباتی را با متغیرهای اجتماعی چون طبقات اجتماعی، شکاف های اجتماعی و… توضیح دهند و برخی به تاثیر عناصری چون تاریخ و جغرافیا بر رفتار رای دهندگان توجه کرده اند.

کتاب حاضر کوشیده تا با تاکید بر جنبه های مختلف انتخابات سوال های زیر را پاسخ دهد:

  • آیا انتخابات در دنیای امروز  حکومت واقعی اکثریت را در پی دارد؟
  • مهمترین شیوه های حکومت اکثریت در دنیای کنونی کدامند؟
  • هر یک از این شیوه ها چگونه بر جنبه های زندگی سیاسی و اجتماعی یک کشور تاثیر گذاشته اند؟
  • ساز و کارهای متداول برای به اکثریت رسیدن و پیروزی در انتخابات کدامند؟
  • هزینه های انتخابات را چگونه می توان قانونمند و شفاف کرد؟

برچسب‌ها: ، ، ،