چرا انتخابات نظام پزشکی این دوره مهم است؟

پاسخ این سوأل را باید در سیاستهای کلان وزارت بهداشت دید که به نظر میرسد مورد تفافق جمعی سیاستمداران کلان کشور قرار گرفته است.

دکتر جعغر کیهان شکوه درباره اهمیت انتخابات نظام پزشکی گفت:‌ پاسخ این سوأل را باید در سیاستهای کلان وزارت بهداشت دید که به نظر میرسد مورد تفافق جمعی سیاستمداران کلان کشور قرار گرفته است. این سیاستها شامل موارد زیر است:

۱-افزایش بی ضابطه ظرفیت پذیرش پزشک

۲-هزینه آفرینی برای بخش خصوصی

۴-تزریق منابع فراوان در بخش دولتی در ابتدای کار برای جذب پزشکان تمام وقت

۵-تهیه آیین نامه ها و مقررات برای نگهداری با اجبار پزشکان (عمومی و متخصص )در بخش دولتی

نتیجه این فرآیند این خواهد شد

۱-ور شکستگی بخش خصوصی به نحوی که بجز غولهای پزشکی کسی توانایی رقابت با بخش دولتی را نداشته باشد

۲-نتیجه مورد اول هجوم پزشکان به بخش دولتی خواهد بود و نتیجه میشود آنکه پزشک چه عمومی و چه متخصص در نهایت حکم کارمند دولت را پیدا خواهدکرد و هر روز با یک آیین نامه جدید بخشی از اعتبار و حقوق پزشکان مصادره خواهد شد

چه باید کرد؟

به نظر من باید به سمت استقلال نظام پزشکی به عنوان مرجع صدور حکم پزشکی برای پزشکان رفت یعنی

نظام پزشکی است که باید تعیین کند چه تعداد پزشک بر اساس استانداردهای ایران لازم است تربیت شود

نظام پزشکی است که باید تأیید کند چه کسانی می توانند پزشک شوندمثل نظام پزشکی کانادا

نظام پزشکی باید قوانین تاسیس مطب ،تعرفه های بخش خصوصی و اعتبار بخشی بخش خصوصی را مصوب و پیاده کند

نظام پزشکی باید در جهت حمایت از پزشکان تمام وقت قدم بردارد و این آمادگی را اعلام کند که در صورت عدم تأمین حقوق حقه آنان به پزشکان تمام وقت اجازه مطب خواهد داد

همچنین با یک بدنه کارشناسی قوی در مقابل مصوبات دست و پا گیر وزارت بهداشت و بیمه ها ،نظرات کارشناسی قوی به مراکز تصمیم گیری و افکار عمومی اعلام کند.نظام پزشکی می تواند این کارها را انجام دهد اگر اتحاد همه پزشکان فارغ از تقسیم بندیهای رایج را تمام و کمال داشته باشد

سلامت نیوز

برچسب‌ها: ،