نظارت بر انتخابات  کنگره در ایالات متحده آمریکا

از آنجایی که رقابت های حزبی ممکن است باعث ایجاد شیوه های مبارزاتی فاسد و نامناسب شود، هیات اجرایی نظارت بر انتخابات نیز متشکل از نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات تشکیل می شود تا ضمن نظارت بر کار یکدیگر در مرحله اجرای انتخابات ، سلامت انتخابات تضمین گردد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

نظارت بر انتخابات مجلس ملی فرانسه

به موجب اصل 56 قانون اساسی فرانسه شورای قانون اساسی دارای نه عضو است که دوره نمایندگی آنان 9 سال بوده و قابل تمدید نیست ضمن اینکه روسای جمهوری پیشین نیز در آن عضویت دارند. رئیس جمهور رئیس شورا را منصوب می کند که در صورت تساوی آراء ، رای وی تعیین کننده خواهد بود.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵
نگاهی بر انتخابات در کشورهای مختلف

نظارت بر انتخابات پارلمانی بریتانیا

اما مجلس عوام هر پنج سال یکبار و پس از انحلال مجلس براساس اکثریت آرای مردم انتخاب می شوند که در این فاصله نیز نخست وزیر می تواند از ملکه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید را تقاضا کند.

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
  • صفحه 2 از 212