Assessing the Quality of Democracy

۱۶ مرداد ۱۳۹۵

Publications Catalogue 2008

۱۶ مرداد ۱۳۹۵
مجموعۀ سخنرانی ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی؛ از بهمن 1387 تا اسفند 1389

چنین گفت میرحسین

کتاب شامل ۳ فصل اصلی است که مجموعه سخنرانی ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی را از بهمن 1387 تا اسفند 1389 دربر می‌گیرد: فصل اول: این زمان، زمانی دیگر است؛ فصل دوم: هرگز تسلیم این صحنه آرائی خطرناک نخواهم شد؛ فصل سوم: نقشۀ راه؛ منشور جنبش سبز.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

دایره المعارف بین المللی انتخابات

دایره المعارف انتخابات اثری ارزشمند است که ریچارد رز با همکاری جمعی از متخصصین حوزه های مختلف دانش انتخابات به تالیف آن همت گماشته و مهمترین کلیدواژه های دانش انتخابات در آن به نحوی روشن و علمی تشریح و توضیح داده شده است.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

اولین رئیس جمهور: پنج گفتگو درباره اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران

ماه 1358 مردم ایران به پای صندوق های رای رفتند، تا اولین رئیس جمهور کشور را انتخاب کنند. اهمیت این حادثه از آنجا ناشی می شد که در فردای فروپاشی دیرپاترین نظام سلطنتی جهان به وقوع می پیوست. برای مردم و فعالان انقلاب، این که چه کسی اولین رئیس جمهور باشد محل تامل بسیار بود.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

اکثریت چگونه حکومت می کند؟

اهمیت انتخابات در جوامع معاصر موجب شده تا علم و دانشِ مستقلی در این حوزه شکل گیرد. این دانش البته از خصلت بین رشته ای برخوردار است. حقوقدانان به قوانین انتخاباتی، نظام انتخاباتی و ابعاد حقوقی آن می پردازند. رفتار سیاسی در انتخابات مورد توجه محققان علم سیاست و رفتارشناسی اجتماعی است. جامعه شناسان می کوشند رفتار انتخاباتی را با متغیرهای اجتماعی چون طبقات اجتماعی، شکاف های اجتماعی و… توضیح دهند و برخی به تاثیر عناصری چون تاریخ و جغرافیا بر رفتار رای دهندگان توجه کرده اند.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین المللی

جامعه بین المللی برای تامین صلح و امنیت جهانی و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر آن شده تا برای تجلی اراده ی آزاد و واقعی مردم بیش از پیش اهتمام ورزد. بدین لحاظ سازمان ملل متحد با بذل توجه به حقوق بشر و آزادی های اساسی در سند تاسیس خود(مقدمه، بند3 ماده یک و مواد 55 و56 منشور ملل متحد)، هنجارآفرینی و ایجاد ساز و کارهای ضروری جهت تحقق عینی ارزش های انسانی چون دموکراسی را مورد توجه قرار داده است.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

حکومت انتخابی

مجلس قانونگذاری که مهمترین رکن دمکراسی در هر کشور است هنگامی اصالت دارد که در آن هم اکثریت و هم اقلیت نمایندگان خود را داشته باشند. یک اقلیت فرهیخته همین قدر که فرصت ابراز نظرات خود را داشته باشد، بهترین عامل فراکشیدن سطح معنوی نمایندگان اکثریت و برترین وسیله تعدیل تندروی ها و تخفیف هیجانات سیاسی خواهد بود.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی

دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی شود؛ رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان ، رواداری، تکثر و تحزب را نه می شناسند و نه باور دارند چه حاصلی جز بی ثباتی های پی در پی سیاسی و اقتصادی دارد؟ در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است و نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است و نه فقط یک ساختار.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵