احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی انتخابات

اگر ساختار بیمارگونه احزاب سیاسی بهبود یابد، آسیبها و موانع بر طرف گردد احزاب سیاسی با گرم نمودن فضای انتخابات از طریق تبلیغات، مناظره، گفتگو و به بحث کشیدن مسائل مهم و مشکلات جدی و ارائه راهکار ها، شهروندان بی تفاوت را تبدیل به شهروندانی مسئول و متحرک نموده باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات شده و یکی از زمینه های تحقق توسعه سیاسی را فراهم می نمایند.

۲۲ دی ۱۳۹۶

احزاب سیاسی در پی کسب آراء مسلمانان کاتالونیا

کلیه تشکل های سیاسی کاتالونیا لیستی تا حدود ۱۲ نفر کاندید مسلمان را در مجموعه کاندیداهای خود گنجانده‌اند.

۶ آذر ۱۳۹۶

تکاپوی چراغ‌خاموش احزاب در مسیر انتخابات

فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به این دلیل چراغ خاموش است که معتقدند نباید فضای کشور را زود انتخاباتی کنیم و فرصت را از دولت برای توسعه و سازندگی کشور بگیریم.

۱۳ مهر ۱۳۹۵

درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی

دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی شود؛ رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان ، رواداری، تکثر و تحزب را نه می شناسند و نه باور دارند چه حاصلی جز بی ثباتی های پی در پی سیاسی و اقتصادی دارد؟ در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است و نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است و نه فقط یک ساختار.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵