مشکلات امنیتی افغانستان مانع عمده برگزاری انتخابات است

در برخی از شهرستانها به دلیل تهدیدات امنیتی و وجود طالبان و مخالفین مسلح دولت مراکز رای‌دهی مشخص نشده است.

۱۹ دی ۱۳۹۶
در دومین جلسه ستاد انتخابات کشور مطرح شد؛

تاکید بر اصل بی‌طرفی مجریان برگزاری انتخابات

در این جلسه ضمن تاکید اعضای ستاد بر اصل بی‌طرفی مجریان برگزاری انتخابات، هر یک از رؤسای کمیته های تخصصی ستاد انتخابات کشور به ارائه گزارش خود پرداختند.

۳ بهمن ۱۳۹۵