فرشاد مومنی: شورای نگهبان در ماجرای سپنتا گفت نگران سلطه غیرمسلمیم، اما مشکل ما نابرابری اجتماعی است

شورای نگهبان در توجیه برخورد با سپنتا از لفظ سلطه استفاده کردند و گفتند این کار را کردیم چون نگران سلطه غیر مسلم بر مسلمانها بودیم. کسی که بفهمد سلطه چیست حداکثر وسواس خود را از روی سپنتا برمی دارد و روی نابرابری‌های ناموجه می‌گذارد. بی‌عدالتی منشا سلطه است.

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

انتخابات و رتبه شکاف جنسیتی در ایران

هر تلاشی در ساختار حقیقی و حقوقی ایران می‌تواند نه تنها رتبه شکاف جنسیتی در ایران را بهبود بخشد، بلکه بنا بر تجربه کشورهای توسعه یافته، نقش مستقیمی نیز در توسعه همه‌جانبه پایدار و متوازن به جای بگذارد.

۹ آبان ۱۳۹۵