فاضل‌میبدی: طبق قانون از ولی‌فقیه تا نمایندگان و رئیس‌جمهور باید توسط رأی مردم انتخاب شوند

مشروعیت از بالا وجود ندارد و فقط به معصومان ربط پیدا می‌کند. انسان‌های غیر معصوم باید حتماً از مردم مقبولیت و مشروعیت بگیرند و نصب و عزل آن‌ها در دستان مردم قرار دارد.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

۲۴ میلیون رأی به روحانی؛ تکلیف مطالبات زنان چه می‌شود؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که نیمی از رأی‌دهندگان به روحانی زنان بوده‌اند، برنامه‌رئیس‌جمهور برای دلسرد نکردن این ۱۲ میلیون زن چیست؟ آیا او امکان و توان آن را دارد که بتواند لااقل بخشی از خواسته‌های نیمی از جامعه را متحقق کرده یا در مسیر تحقق قرار دهد؟

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

آیا رئیس‌جمهور در برابر جمهور پاسخگوست؟

بر اساس بسیاری از نظریات مبتنی بر ولایت‌فقیه، ریاست جمهوری، «محلی از اعراب» ندارد و نمی‌توان بالاصاله، موقعیتی برای او در تصدّی قوۀ مجریه و ریاست بر آن اثبات کرد. از‌این‌رو، ریاست جمهوری را باید یک «مقام تشریفاتی» دانست و یا حداکثر، معاونی که زیر نظر ولیّ‌امر و در حدّ تفویض اختیار از سوی او انجام وظیفه می‌کند؛ زیرا کلیۀ اختیارات اجرایی حکومت، از آنِ رهبری است.

۷ خرداد ۱۳۹۶

نسبت اختیارات رئیس‌جمهور و رهبری

مشروعیت دینی حکومت، مشروط به «تصدی فقیه» نیست؛ بلکه اگر او بر صلاحیت نامزدها صحّه بگذارد و یا بدون تأیید قبلی صلاحیت، پس از برگزاری انتخابات، شخص منتخب را تأیید کند، رئیس‌جمهور از مشروعیت کامل، برخوردار بوده و در این صورت، وی از «همۀ اختیارات اجرایی» برخوردار می‌شود.

۵ بهمن ۱۳۹۵

جایگاه ریاست‌جمهوری در نظام ولایت‌ فقیه

به قدرت رسیدن شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور از پشتوانۀ آراء مردم برخوردار است، تزاحمی با حق فقهاء ندارد و چون در قلمرو کشورداری و ادارۀ حکومت، خداوند «ولایت» را برای «فقهاء» قرار نداده است، لذا مردم از این آزادی برخوردارند که با «انتخاب» رئیس‌جمهور، تصدّی امور اجرایی را به او بسپارند.

۱۰ آذر ۱۳۹۵