زنان و شوراها

زنان همچنان که در محیط خانه با مدیریت شایسته می‌توانند آرامش، مشارکت و مدیریت اقتصادی را عهده‌دار شوند، حتما خواهند توانست شهر ما را به خانه ما تبدیل و زندگی شایسته‌اي براي هر شهروند ایرانی بسازند.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

شوراها از سه منظر: تضاد گراها، عملگراها و جنبش گراها

جنبش گراها ضمن تاکید بر جنبشی بودن جامعه ، دعوت به شرکت فعال در انتخابات شوراها را به منزله “فرصت ساختار سیاسی” در دستور کار قرار میدهند. منظور از فرصت ساختار سیاسی روزنه هایی در نظامات موجود است که امکان تحرک جامعه مدنی را با ریسک کمتر و کاهش امکان سرکوب فراهم میکند. از این منظر انتخابات به منزله فرصتی در ساختار مستقر محسوب میشود که بستر مناسبی را برای مشارکت آزادانه و فعال جامعه مدنی فراهم میکند تا به این ترتیب با تقویت قدرت جامعه مدنی نیروی مناسبی هم سو و هم جهت با نیروهای مدافع تغییر در ساختار ایجاد شود و راه را برای تغییر تدریجی هموار سازد.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

لایحه نظام جامع انتخابات تقدیم دولت شد

وزارت کشور نظام جامع انتخابات را به صورت لایحه دیروز تقدیم دولت کرد که به زودی مورد بررسی قرار گرفته و به مجلس ارسال می ‎شود و امیدواریم تصویب شود تا قانون جامع انتخابات داشته باشیم.

۶ شهریور ۱۳۹۵

آمادگی مجلس برای برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها

با توجه به اینکه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده قوه مقننه است، این آمادگی وجود دارد تا این انتخابات در اردیبهشت سال 96 به صورت الکترونیکی برگزار شود.

۲۱ مرداد ۱۳۹۵