راست افراطی؛ تداوم و توجیه حصر

سخنان مقام ارشد اطلاعات سپاه، آکنده است از تناقض و تحریف و دروغ؛ به‌عنوان مثال، او از یک‌سو می‌کوشد حصر غیرقانونی را به فراخوان موسوی و کروبی برای همدلی با اعتراض‌های تونس و مصر منتسب کند، و از سوی دیگر، مکرر به رخدادهای مرتبط با انتخابات ۱۳۸۸ ارجاع می‌دهد.

۲۵ شهریور ۱۳۹۶

چرا رهبری «آتش به اختیار» می‌دهد؟

بازوهای میدانی و خیابانی هسته اصلی قدرت که در پوشش حمایت قضایی ـ امنیتی، دستی گشوده در تحدید جامعه مدنی (ازجمله دانشگاه‌ها) و تهدید «ناهمسو»های حاضر در ساختار سیاسی قدرت داشته‌اند، از این پس و با حکم رأس هرم ناظم سیاسی، تهییج‌شده‌تر، «آتش به اختیار»ی خواهند کرد.

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

شورای نگهبان، انتخابات ۹۶ و کودتای ۸۸

برای آن گروه از کنشگران مدنی و سیاسی که انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را از زاویه وقوع یک «کودتا» ارزیابی می‌کنند و تحقق تقلبی معنادار و تمام و کمال در نتیجه‌ی آن‌را حتمی می‌دانند، نحوه مواجهه شورای نگهبان با دو انتخابات، شاهدی دیگر و قابل‌تأمل است.

۱۲ خرداد ۱۳۹۶