فرشاد مومنی: شورای نگهبان در ماجرای سپنتا گفت نگران سلطه غیرمسلمیم، اما مشکل ما نابرابری اجتماعی است

شورای نگهبان در توجیه برخورد با سپنتا از لفظ سلطه استفاده کردند و گفتند این کار را کردیم چون نگران سلطه غیر مسلم بر مسلمانها بودیم. کسی که بفهمد سلطه چیست حداکثر وسواس خود را از روی سپنتا برمی دارد و روی نابرابری‌های ناموجه می‌گذارد. بی‌عدالتی منشا سلطه است.

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

امیرارجمند: بعد از هفت سال می‌خواهند اتهامات محصورین را مطرح کنند؟

باید کسانی توبه کنند که مرتکب خلاف شده‌اند و حقوق بنیادین و اساسی مردم، شهروندان ایرانی و این سه نفر را نقض کرده‌اند.

۳ مهر ۱۳۹۶