انتخابات پارلمانی و ریاستی کردستان عراق اول نوامبر برگزار می شود

کمیساریای عالی انتخابات اقلیم کردستان عراق از برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی این منطقه، در روز اول ماه نوامبر خبر داد.

۱۱ مهر ۱۳۹۶